<<   >>

Frondella, Balaïtous depuis Garmo Negro
Balaïtous versant sud-est
Frondella, Balaïtous depuis Garmo Negro